Originalno sprejet pravilnik ŠAD Mavrica akt

Na podlagi  Zakona o društvih 8. in 9. člen ZDru-1 (Uradni list RS 64/11-UPBZ) je redni zbor članov  športno atletskega društva Mavrica,  24. marca 2014 sprejel:

PRAVILA  ŠPORTNO ATLETSKEGA DRUŠTVA MAVRICA

 SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen  (opredelitev društva )
 1. Športno atletsko društvo Mavrica (v nadaljevanju: društvo)   je prostovoljni klub posameznikov, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost je opredeljena v tem aktu. Vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja nalog, pomembnih za razvoj športa, rekreacije, gibanja, kulture, turizma,…,  lokalno, širše v Sloveniji ter v tujini, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.
 2. Društvo deluje na področju, športa, humanitarnosti, sociale, zdravstva, kulture, človekovih pravic in svoboščin, varstva okolja in ohranjanje narave, družbenih vrednot, vzgoje ter izobraževanja, vseživljenjsko učenje, (v nadaljevanju VŽU), sprejemanja drugačnosti/različnosti, turizma,…
 3. Društvo sodeluje/deluje z osebami s posebnimi potrebami, invalidi (v nadaljevanju OPP) in neinvalidi.
 4. Društvo ne deluje na strankarskem in verskem področju.
 5. člen  (ime in sedež)
 1.  Naziv društva je: Športno atletsko društvo Mavrica
 2. Sedež društva je v Domžalah, društvo deluje po vsej Sloveniji Evropi, tujini
 3. Društvo ima svoj spletni naslov: http://www.sadmavrica.si in elektronski naslov: sad.mavrica@gmail.com
 4. Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.
 5. člen  (predmet pravil)

Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.

 1. člen  (pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

 1. atletika je šport, ki obsega hojo, teke, skoke, mete ter mnogoboje
 2. dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v klubu so: redna in strokovna športna vadba, razvoj atletike, množičnost, vzgoja, spoznavanje in varovanje narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
 3. športne akcije (v nadaljevanju: akcije) so: sodelovanje s šolami, vzgojno – izobraževalnimi in drugimi organizacijami, organizacija tekmovanj, tabori s športno in rekreacijsko tematiko, tečaji in usposabljanja, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije,
 4. osebe s posebnimi potrebami in invalidi so v nadaljevanju združeni v OPP,
 5. društvo je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je šport in rekreacija ali njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je razvidno tudi iz imena kluba,
 6. Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
 7. Moto društva se glasi: PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
 8. člen  (poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je:

 1. skrb za popularizacijo športa in rekreacije med občani, predvsem med mladimi,
 2. skrb, preventiva,… zdravja na delovnem mestu,
 3. skrb, preventiva,… za pravilno prehrano,
 4. razvoj atletike v skladu z interesi in potrebami mladine ter odraslih, kot vrhunske in rekreacijske panoge,
 5. organizacija in izvedba atletske vadbe za vse člane kluba,
 6. organizacija in izvedba atletske vadbe za osebe s posebnimi potrebami in invalidi (v nadaljevanju OPP),
 7. pomoč pri strokovnem vodenju atletskih selekcij v vrtcih in šolah,
 8. prirejanje in organizacija tekmovanj ter sodelovanje članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druga društva ali klubi, Športna unija Slovenije, Zavod za šport in rekreacijo Domžale ter na drugih ravneh,
 9. priprava in organizacija strokovnega izobraževanja članov kluba in širše javnosti v obliki predavanj, izdanega glasila in strokovne literature,
 10. sodelovanje pri obnavljanju in širitvi objektov, ki so namenjeni delovanju kluba,
 11. spodbujanje članov kluba k sodelovanju v upravljanju na področju športa,
 12. vzgoja svojih članov, utrjevanje njihovega zdravja in njihovega osebnostnega razvoja;
 13. neprestana skrb za ohranjanje primerne materialne podlage za svoje delovanje
 14. osveščanje in spoznavanje vseh, z lokalno znamenito okolico-lokacijo  in njenimi zgodovinskimi vrednotami.

(2) Vrednote kluba so:

 1. razvijanje karakternih vrlin članstva, kot so: ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost;
 2. sodelovanje z ostalimi klubi, njihovimi zvezami, šolskimi športnimi društvi in ostalimi združenji pri strokovnem delu in tekmovanjih,
 3. ljubezen do gibanja in zdravo življenje, varovanje narave, Fair play ter ljubezen do sočloveka.

(3) Kodeks društva, in prostovoljnih organizacij (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje vsak član društva.

(4) Načela delovanja društva so zlasti:

 1. celovit razvoj športa/rekreacije in njegova promocija,
 2. tekmovalni, kakovostni in vrhunski šport,
 3. posvečanje posebne pozornosti mladim,
 4. usmerjenost k članom;
 5. usposabljanje za varnejše gibanje,
 6. varovanje narave,
 7. delo z OPP,
 8. strokovnost in sodelovanje,
 9. preglednost delovanja in vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
 10. člen  (pravna osebnost)
 11.  Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.

(2)   Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

 1. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
 2. člen  (cilji)

Društvo  deluje tako, da:

 1. izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja šport/rekreacijo in športno rekreacijske akcije iz 4. člena teh pravil;
 2. deluje v dobro članov, obiskovalcev narave
 3.    deluje tudi v javnem interesu.
 4. člen  (javni interes)

Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem članom vključevanje v društvo, udeležbo na vseh dejavnostih oz. aktivnostih društva in ima dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.

 1. člen  (naloge društva)

Društvo:

 1. izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje;
 2. skrbi za razvoj množičnosti in kvalitete atletike in atletskih aktivnosti
 3. skrbi za razvoj rekreativnih in atletskih dejavnosti za otroke in mlade
 4. skrbi za razvoj tekmovalne atletike
 5. skrbi za razvoj vrhunske atletike
 6. skrbi za razvoj rekreacijske atletike vseh generacij
 7. prepoznava dejavnike tveganja in skrbi za preventivne programe varnosti, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami;
 8. informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev;
 9. upravlja s premoženjem;
 10. usposablja za delo v organizaciji;
 11. skrbi za varovanje narave;
 12. skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter opravlja še druge naloge, ki jih sprejme zbor članov .
 13. člen  (pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.

(2) Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:

ŠifraNaziv dejavnosti
46.190Ne specializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.640Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.910Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.210Dejavnost avtokampov, taborov
56.210Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300strežba pijač
58.110Izdajanje knjig
58.130Izdajanje časopisov
58.140Izdajanje revij in druge periodike
58.190Drugo založništvo
68.909druge zdravstvene dejavnosti
70.210dejavnosti stikov z javnostjo
72.190Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.900Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210Dajanje            Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290Dajanje Da      Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
79.110Dejavnost potovalnih agencij
79.120Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910dnevno varstvo otrok
88.991Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010Umetniško uprizarjanje
90.020Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030Umetniško ustvarjanje
91.030Varstvo kulturne dediščine
92.002prirejanje iger na srečo razen v igralnicah
93.110Obratovanje športnih objektov
93.120Dejavnost športnih klubov
93.190Druge športne dejavnosti
93.299Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120Dejavnost strokovnih združenj
94.999Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 1. SIMBOLI DRUŠTVA
 2. člen  (žig društva)

Žig društva vsebuje, nad polkrogi je napisano ime društva »Športno atletsko društvo«, Pod imenom se nahaja pet barvnih polkrogov, ki zajemajo štiri človeške figure v gibanju. V spodnjem desnem kotu je navedeno ime društva »Mavrica«

 1. člen  (znak društva)

Znak društva vsebuje, nad polkrogi je napisano ime društva »Športno atletsko društvo«, Pod imenom se nahaja pet barvnih polkrogov, ki zajemajo štiri človeške figure v gibanju. V spodnjem desnem kotu je navedeno ime društva »Mavrica«.

Č.  SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

13.  člen (vključenost društva v unijo)

Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Športne Unije Slovenije.

 1. člen (sodelovanje z drugimi organizacijami)

Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na nacionalni,  občinski,  območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

 1. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

15.člen (članstvo)

 1. Članstvo v društvu je osebno, prostovoljno.
 2. Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
 3. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
 4. Mladi člani ne morejo biti izvoljeni v organe društva, razen v odbor mladih.
 5. Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu. Vsak član izpolni pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

16.člen  (članarina)

 1. Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, ostane društvu za njegovo nemoteno delovanje.
 2. UO društva določi in sprejme vsako leto višino članarine za naslednje leto.
 3. UO društva lahko potrdi članarino za naslednje leto v znesku 0,00 EUR za posameznika.
 4. UO društva lahko potrdi člane s plačano članarino in člane brez plačila članarine.

17.člen  (pravice članov)

Pravice članov društva so, da:

 1. delujejo in odločajo o delu društva;
 2. volijo organe društva;
 3. so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v druge organizacije, v katere se društvo povezuje,
 4. dajejo predloge in pobude za delovanje društva;
 5. so obveščeni o delu društva;
 6. uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.

18.člen  (dolžnosti članov)

Dolžnosti članov društva so, da:

 1. izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
 2. s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih, v katere je društvo včlanjeno,
 3. se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
 4. plačujejo članarino,
 5. ravnajo v skladu s kodeksom,
 6. opravljajo dolžnosti v skladu s pravili društva in kodeksom prostovoljstva.

19.člen  (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

 1. s smrtjo;
 2. z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu;
 3. če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za preteklo leto;

(2) član društva je lahko izključen s sklepom arbitraže, če je grobo kršil ta pravila, kodeks ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.

 1. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

20.člen (organi društva)

Organi in oblike delovanja društva so:

 1. zbor članov,
 2. upravni odbor,
 3. nadzorni odbor,
 4. predsednik,
 5. odbori in delovne skupine.

21.člen  (mandatna doba)

Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, tajnika, blagajnika in članov UO, ter nadzornega odbora je štiri leta.

22.člen  (zbor članov)

(1) Najvišji organ društva je zbor članov.

(2) Zbor članov sestavljajo vsi člani društva.

23.člen  (pristojnosti zbora članov)

 1. Zbor članov je pristojen da:
 1. sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva;
 2. odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu, ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva;
 3. odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov;
 4. voli in razrešuje predsednika z ekipo, ter člane upravnega in nadzornega odbora;
 5. odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem zbora članov;
 6. imenuje delovna telesa občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijsko in volilno komisijo, podpisnika zapisnika in zapisnikarja);
 7. odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot 25.000 €;
 8. dodeli naziv častnega predsednika društva in častnega člana društva;
 9. odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča;
 10. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.
 11. Sklepi zbora članov so obvezujoči za člane.

24.člen (predsednik)

(1) Predsednik:

 1. zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja,
 2. vodi negotovinsko in gotovinsko poslovanje, razen, če pooblasti drugega člana,
 3. skrbi za izvrševanje sklepov zbora član in UO,
 4. sklicuje in vodi seje UO,
 5. sklicuje zbor članov,
 6. praviloma zastopa društvo na skupščinah ali zborih članov drugih povezanih organizacij ali nekoga pooblasti,
 7. odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva
 8.    odloča o sprejemu (članstva) v društvo in izbrisu iz društva.

(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva.

(3) Če predsedniku preneha funkcija, ga nadomesti podpredsednik, do naslednjega zbora članov a ne dalj kot za 6 mesecev.

(4) Predsednik lahko pooblasti katerega koli člana UO, da ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

25.člen  (podpredsednik)

Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

 1. člen (tajnik)

Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje članstva,  pošte, za arhiv društva, pisanje zapisnikov in vpis v evidenco prostovoljnih ur.

27.člen  (upravni odbor UO)

(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na zboru članov.

(2) UO društva sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, OMDR s spremljevalcem  in do največ 4 (štiri) člane, izvoljenih na zboru članov.

(3) prisotnost na seji UO društva se šteje, če je OMDR na seji s spremljevalcem.

28. člen  (pristojnosti upravnega odbora)

(1) UO društva:

 1. odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema zbor članov;
 2. spremlja uresničevanje sklepov zbora članov;
 3. odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva;
 4. pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva;
 5. izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društva iz drugega odstavka 45a teh pravil;
 6. daje soglasje k pravilnikom odborov iz prvega odstavka 31a teh pravil;
 7. imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva;
 8. ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 31a teh pravil;
 9. odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega do 25.000 €;
 10. skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti;
 11. potrdi predlog predsednika za podpredsednika in tajnika;
 12. potrdi vodjo odborov in njihove pravilnike;
 13. odloča o poslovnem naslovu društva ter spletnem in elektronskem naslovu društva;
 14. odloča o podelitvi priznanj;
 15. poskrbi za pripravo in sprejme pravilnike društva, potrebnih za delovanje društva in odloča o sprejemu pravilnikov;
 16. odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil in imenuje odbor za pripravo volitev.

(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.

29.člen  (poslovnik in odgovornost za delo)

(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.

(2) UO je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

30.člen  (odbori)

(1) Društvo ima:

 1. Odbor za mlade,
 2. Odbor staršev,
 3. Odbor vaditeljev/trenerjev
 4. Delovne skupine.

(2) Odbori sami volijo vodjo, lahko sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odbori delujejo samostojno v okviru na zboru članov sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odbori morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.

31.člen  (delovne skupine in druge oblike organiziranosti)

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti.

(2) Sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat.

(3) Sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.

32.člen  (nadzorni odbor NO)

(1) Nadzorni odbor ima vodjo in dva člana.

(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.

(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na zboru članov, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.

(4) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah zboru članov in o njih redno obvešča UO društva.

(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

 1. POSTOPKI

33.člen  (delo organov društva)

(1) Organi društva, razen zbora članov, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje

(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotnih članov.

(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.

(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.

(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma najkasneje v tridesetih dneh od prejema zadeve.

34.člen (sklic zbora članov)

(1) Zbor članov skliče predsednik društva vsaj enkrat letno, najkasneje do 31. marca. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščena vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem.

(2) Predsednik društva mora sklicati zbor članov tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.

(3) Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju zbor članov vodi delovni predsednik. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.

(4) Če zbor članov ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva , nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni zbor članov.

35.člen  (sklepčnost zbora članov)

(1) Zbor članov veljavno odloča, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

(2) Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 10 minut, na kar zbor članov veljavno sklepa ne glede na število prisotnih.

36.člen  (kandidacijski postopki)

(1) Kandidate za organe društva predlagajo člani društva.

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe društva začnejo teči najprej tri (3) mesece pred iztekom mandata. Kandidacijski postopek za predsednika, konča najpozneje trideset (30) dni pred iztekom mandata.

(3) Pri kandidaturah v organe društva, društvo sledi načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.

37.člen  (volitve)

Volitve organov društva so praviloma javne razen, če zbor članov odloči drugače.

38.člen (volitve predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva)

(1) Kandidat za predsednika društva ob vložitvi kandidature predloži:

 • predlog programskih smernic in listo kandidatov za podpredsednika, tajnika in blagajnika društva.

(2) Za predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva lahko kandidira polnoletni član društva.

(3) Volitve predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov prisotnih članov.

39.člen  (volitve članov UO društva)

Izvoljeni so tisti kandidati UO, ki so dobili največje število glasov. V primeru,da izvoljeni član UO odstopi, postane član UO naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov.

40.člen  (volitve članov NO društva)

Za predsednika in člane NO so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov.

41.člen  (dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)

Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.

42.člen  (sklic upravnega odbora)

(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj tri krat (3) letno.

(2) Ob sklicu predsednik pošlje gradivo vsaj pet (5) dni pred sejo.

 1. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

43.člen (vrste premoženja)

Društvo ima lahko:

 1. neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
 2. opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
 3. naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.

44.člen (viri premoženja)

Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:

 1. članarino posameznikov,
 2. prostovoljnim delom,
 3. dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
 4. prijavami na javne razpise in pozive,
 5. zapuščinami, darili ter volili,
 6. sredstvi odstopljene dohodnine,
 7. pridobitno dejavnost društva iz dejavnosti 10. člena teh pravil.

45.člen  (finančno in materialno poslovanje)

(1) Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom in pravili društva.

(2) Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis.

(3) Društvo mora zagotavljati in spoštovati Pravilnik o računovodstvu in blagajniškem poslovanju društva.

46.  člen  (objekti, naprave in oznake)

Društveno premoženje je tudi nakopičeno znanje, veščine in izkušnje, trenerska in strokovna literatura, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

 1. REŠEVANJE SPOROV

47.  člen (arbitraža)

(1) Spori v organih društva se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena, obe strani v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – predsednika arbitraže.

(2) Arbitraža si določi pravila postopka.

(3) Odločitev arbitraže je dokončna.

(4) Izpodbijanje odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže.

 1. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

48.člen  (javnost dela)

(1) Delo društva je javno.

(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

(3) Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.

 1. PRIZNANJA

49.člen  (priznanja)

(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju dejavnosti.

(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih.

50.člen  (častni predsedniki in člani društva)

(1) Občni zbor društva dodeli naziv častnega predsednika in častnega člana posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva.

(2) Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba. Društvo ima 1 (enega) častnega predsednika in do 5 (pet) častnih članov.

 1. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

51.člen (prenehanje delovanja)

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

(2) V sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.

(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje po veljavnem zakonu o društvih.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

52.člen  (veljavnost pravil društva)

(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu.

(2) Društvo pravila javno objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja javnosti.

 (3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 20. februarja 2011.

53. člen  (uskladitev s pravili društva)

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od njegovih uveljavitve.

(2) Zbor članov in UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku enega (1) leta od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.

Domžale: 24. marca 2014

s strani občine potrjeno in sprejeto dne 12.5.2014                                  žig

Predsednica društva

Mojca GROJZDEK