Dokumenti

VABILO_7.obcnizbor

Originalno sprejet pravilnik ŠAD Mavrica akt

Na podlagi  Zakona o društvih 8. in 9. člen ZDru-1 (Uradni list RS 64/11-UPBZ) je redni zbor članov  športno atletskega društva Mavrica,  24. marca 2014 sprejel:

 

PRAVILA  ŠPORTNO ATLETSKEGA DRUŠTVA MAVRICA

 

 SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen  (opredelitev društva )
 1. Športno atletsko društvo Mavrica (v nadaljevanju: društvo)   je prostovoljni klub posameznikov, ustanovljen v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost je opredeljena v tem aktu. Vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja nalog, pomembnih za razvoj športa, rekreacije, gibanja, kulture, turizma,…,  lokalno, širše v Sloveniji ter v tujini, izvaja prostovoljsko delo in deluje kot del civilne družbe, v javnem interesu.
 2. Društvo deluje na področju, športa, humanitarnosti, sociale, zdravstva, kulture, človekovih pravic in svoboščin, varstva okolja in ohranjanje narave, družbenih vrednot, vzgoje ter izobraževanja, vseživljenjsko učenje, (v nadaljevanju VŽU), sprejemanja drugačnosti/različnosti, turizma,…
 3. Društvo sodeluje/deluje z osebami s posebnimi potrebami, invalidi (v nadaljevanju OPP) in neinvalidi.
 4. Društvo ne deluje na strankarskem in verskem področju.
 1. člen  (ime in sedež)
 1.  Naziv društva je: Športno atletsko društvo Mavrica
 2. Sedež društva je v Domžalah, društvo deluje po vsej Sloveniji Evropi, tujini
 3. Društvo ima svoj spletni naslov: http://www.sadmavrica.si in elektronski naslov: sad.mavrica@gmail.com
 4. Upravni odbor društva (v nadaljevanju UO) lahko spremeni poslovni naslov društva, spletni in elektronski naslov.
 1. člen  (predmet pravil)

Ta pravila urejajo delovanje društva in razmerja do članov.

 1. člen  (pomen izrazov)

Izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo naslednji pomen:

 1. atletika je šport, ki obsega hojo, teke, skoke, mete ter mnogoboje
 2. dejavnosti in področja (v nadaljevanju: dejavnosti) v klubu so: redna in strokovna športna vadba, razvoj atletike, množičnost, vzgoja, spoznavanje in varovanje narave, založništvo, informiranje, arhivska ter muzejska dejavnost in druge dejavnosti v objektih in naravi,
 3. športne akcije (v nadaljevanju: akcije) so: sodelovanje s šolami, vzgojno – izobraževalnimi in drugimi organizacijami, organizacija tekmovanj, tabori s športno in rekreacijsko tematiko, tečaji in usposabljanja, delovne akcije, sestanki, zbori, prireditve, razstave, predavanja, srečanja in druge akcije,
 4. osebe s posebnimi potrebami in invalidi so v nadaljevanju združeni v OPP,
 5. društvo je prostovoljno združenje posameznikov, ustanovljeno v skladu z zakonom, ki ureja društva, katerega glavna dejavnost, opredeljena v njegovem temeljnem aktu, je šport in rekreacija ali njegov del iz drugega odstavka tega člena, kar je razvidno tudi iz imena kluba,
 6. Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno.
 7. Moto društva se glasi: PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
 1. člen  (poslanstvo in vrednota)

(1) Poslanstvo društva je:

 1. skrb za popularizacijo športa in rekreacije med občani, predvsem med mladimi,
 2. skrb, preventiva,… zdravja na delovnem mestu,
 3. skrb, preventiva,… za pravilno prehrano,
 4. razvoj atletike v skladu z interesi in potrebami mladine ter odraslih, kot vrhunske in rekreacijske panoge,
 5. organizacija in izvedba atletske vadbe za vse člane kluba,
 6. organizacija in izvedba atletske vadbe za osebe s posebnimi potrebami in invalidi (v nadaljevanju OPP),
 7. pomoč pri strokovnem vodenju atletskih selekcij v vrtcih in šolah,
 8. prirejanje in organizacija tekmovanj ter sodelovanje članov na tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druga društva ali klubi, Športna unija Slovenije, Zavod za šport in rekreacijo Domžale ter na drugih ravneh,
 9. priprava in organizacija strokovnega izobraževanja članov kluba in širše javnosti v obliki predavanj, izdanega glasila in strokovne literature,
 10. sodelovanje pri obnavljanju in širitvi objektov, ki so namenjeni delovanju kluba,
 11. spodbujanje članov kluba k sodelovanju v upravljanju na področju športa,
 12. vzgoja svojih članov, utrjevanje njihovega zdravja in njihovega osebnostnega razvoja;
 13. neprestana skrb za ohranjanje primerne materialne podlage za svoje delovanje
 14. osveščanje in spoznavanje vseh, z lokalno znamenito okolico-lokacijo  in njenimi zgodovinskimi vrednotami.

(2) Vrednote kluba so:

 1. razvijanje karakternih vrlin članstva, kot so: ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost;
 2. sodelovanje z ostalimi klubi, njihovimi zvezami, šolskimi športnimi društvi in ostalimi združenji pri strokovnem delu in tekmovanjih,
 3. ljubezen do gibanja in zdravo življenje, varovanje narave, Fair play ter ljubezen do sočloveka.

(3) Kodeks društva, in prostovoljnih organizacij (v nadaljevanju: kodeks) je vrednota, ki jo spoštuje ter uresničuje vsak član društva.

(4) Načela delovanja društva so zlasti:

 1. celovit razvoj športa/rekreacije in njegova promocija,
 2. tekmovalni, kakovostni in vrhunski šport,
 3. posvečanje posebne pozornosti mladim,
 4. usmerjenost k članom;
 5. usposabljanje za varnejše gibanje,
 6. varovanje narave,
 7. delo z OPP,
 8. strokovnost in sodelovanje,
 9. preglednost delovanja in vključevanje javnosti v sprejemanje odločitev.
 1. člen  (pravna osebnost)
 1.  Društvo je samostojna in nepridobitna pravna oseba zasebnega prava.

(2)   Društvo nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun.

 1. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

 1. člen  (cilji)

Društvo  deluje tako, da:

 1. izpolnjuje in uresničuje vsebine 1. člena ter izvaja šport/rekreacijo in športno rekreacijske akcije iz 4. člena teh pravil;
 2. deluje v dobro članov, obiskovalcev narave
 3.    deluje tudi v javnem interesu.
 1. člen  (javni interes)

Z delovanjem v javnem interesu na področju športa, društvo omogoča vsem članom vključevanje v društvo, udeležbo na vseh dejavnostih oz. aktivnostih društva in ima dostop do rezultatov, ki so ustvarjeni z javnimi sredstvi in sodelovanje pri oblikovanju odločitev.

 1. člen  (naloge društva)

Društvo:

 1. izvaja akcije za različne ciljne in starostne skupine ter krepi medgeneracijsko sodelovanje;
 2. skrbi za razvoj množičnosti in kvalitete atletike in atletskih aktivnosti
 3. skrbi za razvoj rekreativnih in atletskih dejavnosti za otroke in mlade
 4. skrbi za razvoj tekmovalne atletike
 5. skrbi za razvoj vrhunske atletike
 6. skrbi za razvoj rekreacijske atletike vseh generacij
 7. prepoznava dejavnike tveganja in skrbi za preventivne programe varnosti, za ozaveščevalne programe zdravstveno ogroženih obiskovalcev in organizira akcije za osebe s posebnimi potrebami;
 8. informira in komunicira z javnostmi in jih vključuje v sprejemanje odločitev;
 9. upravlja s premoženjem;
 10. usposablja za delo v organizaciji;
 11. skrbi za varovanje narave;
 12. skrbi za kulturno, založniško in arhivsko dejavnost ter opravlja še druge naloge, ki jih sprejme zbor članov .
 1. člen  (pridobitna dejavnost)

(1) Društvo ne sme opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti.

(2) Društvo po Standardni klasifikaciji dejavnosti lahko izvaja naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon:

Šifra Naziv dejavnosti
46.190 Ne specializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.210 Dejavnost avtokampov, taborov
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300 strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
68.909 druge zdravstvene dejavnosti
70.210 dejavnosti stikov z javnostjo
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210 Dajanje            Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.290 Dajanje Da      Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910 dnevno varstvo otrok
88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.030 Varstvo kulturne dediščine
92.002 prirejanje iger na srečo razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
 1. SIMBOLI DRUŠTVA

 1. člen  (žig društva)

Žig društva vsebuje, nad polkrogi je napisano ime društva »Športno atletsko društvo«, Pod imenom se nahaja pet barvnih polkrogov, ki zajemajo štiri človeške figure v gibanju. V spodnjem desnem kotu je navedeno ime društva »Mavrica«

 1. člen  (znak društva)

Znak društva vsebuje, nad polkrogi je napisano ime društva »Športno atletsko društvo«, Pod imenom se nahaja pet barvnih polkrogov, ki zajemajo štiri človeške figure v gibanju. V spodnjem desnem kotu je navedeno ime društva »Mavrica«.

Č.  SODELOVANJE DRUŠTVA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI

13.  člen (vključenost društva v unijo)

Društvo je zaradi doseganja ciljev in nalog član Športne Unije Slovenije.

 1. člen (sodelovanje z drugimi organizacijami)

Društvo se lahko združuje tudi v druge zveze, oblike povezovanja ali sodelovanja z drugimi organizacijami na nacionalni,  občinski,  območni, regijski ali interesni ravni zaradi uresničevanja skupnih interesov.

 1. ČLANSTVO V DRUŠTVU IN ČLANARINA

15.člen (članstvo)

 1. Članstvo v društvu je osebno, prostovoljno.
 2. Članstvo v društvu je v skladu s kodeksom in ne sme zapostavljati nikogar – ne po starosti, spolu, jeziku, veri, nacionalni, socialni pripadnosti ali kakšni drugi osebni okoliščini.
 3. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
 4. Mladi člani ne morejo biti izvoljeni v organe društva, razen v odbor mladih.
 5. Podatki o članih se zbirajo v centralni evidenci članstva, ki se vodi v informacijskem sistemu. Vsak član izpolni pristopno izjavo, ki je podlaga za vpis v evidenco.

 

16.člen  (članarina)

 1. Članarina, ki jo posamezniki plačajo društvu, ostane društvu za njegovo nemoteno delovanje.
 2. UO društva določi in sprejme vsako leto višino članarine za naslednje leto.
 3. UO društva lahko potrdi članarino za naslednje leto v znesku 0,00 EUR za posameznika.
 4. UO društva lahko potrdi člane s plačano članarino in člane brez plačila članarine.

 

17.člen  (pravice članov)

Pravice članov društva so, da:

 1. delujejo in odločajo o delu društva;
 2. volijo organe društva;
 3. so lahko izvoljeni v organe društva, kakor tudi v druge organizacije, v katere se društvo povezuje,
 4. dajejo predloge in pobude za delovanje društva;
 5. so obveščeni o delu društva;
 6. uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.

 

18.člen  (dolžnosti članov)

Dolžnosti članov društva so, da:

 1. izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
 2. s svojim delom izvajajo pravila društva in drugih, v katere je društvo včlanjeno,
 3. se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
 4. plačujejo članarino,
 5. ravnajo v skladu s kodeksom,
 6. opravljajo dolžnosti v skladu s pravili društva in kodeksom prostovoljstva.

 

19.člen  (prenehanje članstva)

(1) Članstvo v društvu preneha:

 1. s smrtjo;
 2. z izstopom iz društva, ko član poda pisno izjavo o izstopu;
 3. če najkasneje do konca leta ne poravna članarine za preteklo leto;

(2) član društva je lahko izključen s sklepom arbitraže, če je grobo kršil ta pravila, kodeks ali povzročil društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno, veliko materialno ali nematerialno škodo.

 1. ORGANI IN OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA

 

20.člen (organi društva)

Organi in oblike delovanja društva so:

 1. zbor članov,
 2. upravni odbor,
 3. nadzorni odbor,
 4. predsednik,
 5. odbori in delovne skupine.

 

21.člen  (mandatna doba)

Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, tajnika, blagajnika in članov UO, ter nadzornega odbora je štiri leta.

 

22.člen  (zbor članov)

(1) Najvišji organ društva je zbor članov.

(2) Zbor članov sestavljajo vsi člani društva.

 

23.člen  (pristojnosti zbora članov)

 1. Zbor članov je pristojen da:
 1. sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil ter drugih splošnih aktov društva;
 2. odloča o letnem vsebinskem in finančnem programu, ter letnem vsebinskem in finančnem poročilu društva;
 3. odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov;
 4. voli in razrešuje predsednika z ekipo, ter člane upravnega in nadzornega odbora;
 5. odloča o prenehanju društva, če je bilo to predvideno s sklicem zbora članov;
 6. imenuje delovna telesa občnega zbora (delovno predsedstvo, verifikacijsko in volilno komisijo, podpisnika zapisnika in zapisnikarja);
 7. odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega več kot 25.000 €;
 8. dodeli naziv častnega predsednika društva in častnega člana društva;
 9. odloča o pritožbi zoper sklep častnega razsodišča;
 10. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili.
 1. Sklepi zbora članov so obvezujoči za člane.

 

24.člen (predsednik)

(1) Predsednik:

 1. zastopa in predstavlja društvo ter odgovarja za zakonitost poslovanja,
 2. vodi negotovinsko in gotovinsko poslovanje, razen, če pooblasti drugega člana,
 3. skrbi za izvrševanje sklepov zbora član in UO,
 4. sklicuje in vodi seje UO,
 5. sklicuje zbor članov,
 6. praviloma zastopa društvo na skupščinah ali zborih članov drugih povezanih organizacij ali nekoga pooblasti,
 7. odloča o drugih vprašanjih o delovanju društva
 8.    odloča o sprejemu (članstva) v društvo in izbrisu iz društva.

(2) Če je predsednik društva odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik društva.

(3) Če predsedniku preneha funkcija, ga nadomesti podpredsednik, do naslednjega zbora članov a ne dalj kot za 6 mesecev.

(4) Predsednik lahko pooblasti katerega koli člana UO, da ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

 

25.člen  (podpredsednik)

Podpredsednik pomaga predsedniku pri njegovem delu in v dogovoru z njim opravljajo posamezne zadeve z njegovega delovnega področja.

 1. člen (tajnik)

Društvo ima tajnika. Tajnik skrbi za organizacijo administrativnega dela društva, za vodenje članstva,  pošte, za arhiv društva, pisanje zapisnikov in vpis v evidenco prostovoljnih ur.

 

27.člen  (upravni odbor UO)

(1) UO društva upravlja društvo med dvema občnima zboroma in izvršuje sklepe, sprejete na zboru članov.

(2) UO društva sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, OMDR s spremljevalcem  in do največ 4 (štiri) člane, izvoljenih na zboru članov.

(3) prisotnost na seji UO društva se šteje, če je OMDR na seji s spremljevalcem.

 

28. člen  (pristojnosti upravnega odbora)

(1) UO društva:

 1. odloča o predlogu dnevnega reda in predlogu gradiv, ki jih sprejema zbor članov;
 2. spremlja uresničevanje sklepov zbora članov;
 3. odloča o operativni izvedbi vsebinskega in finančnega programa društva;
 4. pripravi letni vsebinski in finančni program ter letno vsebinsko in finančno poročilo društva;
 5. izbira računovodski servis oz. drugo strokovno usposobljeno osebo za vodenje finančnega in materialnega poslovanja društva iz drugega odstavka 45a teh pravil;
 6. daje soglasje k pravilnikom odborov iz prvega odstavka 31a teh pravil;
 7. imenuje vodje posameznih tradicionalnih akcij društva;
 8. ustanavlja in razrešuje sekcije, skupine in druge oblike organiziranosti iz 31a teh pravil;
 9. odloča o odsvojitvi, obremenitvi in nakupu nepremičnega premoženja vrednega do 25.000 €;
 10. skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje društvenih dejavnosti;
 11. potrdi predlog predsednika za podpredsednika in tajnika;
 12. potrdi vodjo odborov in njihove pravilnike;
 13. odloča o poslovnem naslovu društva ter spletnem in elektronskem naslovu društva;
 14. odloča o podelitvi priznanj;
 15. poskrbi za pripravo in sprejme pravilnike društva, potrebnih za delovanje društva in odloča o sprejemu pravilnikov;
 16. odloča o drugih vprašanjih na podlagi zakona, drugih predpisov in teh pravil in imenuje odbor za pripravo volitev.

(2) UO sprejme pravilnik o varovanju osebnih podatkov, s katerim se določijo organizacijski in tehnični postopki ter ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov, vodenih v zbirkah osebnih podatkov, s katerimi upravlja društvo.

 

29.člen  (poslovnik in odgovornost za delo)

(1) UO društva lahko določi poslovnik o svojem delu.

(2) UO je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

 

30.člen  (odbori)

(1) Društvo ima:

 1. Odbor za mlade,
 2. Odbor staršev,
 3. Odbor vaditeljev/trenerjev
 4. Delovne skupine.

(2) Odbori sami volijo vodjo, lahko sprejemajo lasten pravilnik, s katerimi uredijo svojo organiziranost in odgovornost organov ter odločajo o predlogu letnega vsebinskega in finančnega programa. Odbori delujejo samostojno v okviru na zboru članov sprejetega letnega vsebinskega in finančnega programa. Odbori morajo delovati v skladu s pravili in drugimi akti društva.

 

31.člen  (delovne skupine in druge oblike organiziranosti)

(1) Društvo lahko za lažje in učinkovitejše izvajanje skupno dogovorjenih nalog ustanovi sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti.

(2) Sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti so organizirane po interesnem principu članov društva. Niso pravne osebe in imajo omejen mandat.

(3) Sekcije, delovne skupine in druge oblike organiziranosti imenuje in razrešuje UO društva, kateremu so odgovorni za delo.

 

32.člen  (nadzorni odbor NO)

(1) Nadzorni odbor ima vodjo in dva člana.

(2) Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo društva, predvsem pa celotno vsebinsko in finančno delovanje društva ter ugotavlja skladnost delovanja z zakonom, s temi pravili in drugimi akti.

(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost biti navzoči na zboru članov, UO društva, odsekov in projektov ter morajo imeti na voljo vsa gradiva.

(4) Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah zboru članov in o njih redno obvešča UO društva.

(5) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov društva.

 1. POSTOPKI

 

33.člen  (delo organov društva)

(1) Organi društva, razen zbora članov, so sklepčni, če je navzoča več kot polovica glasov za odločanje

(2) Organi društva, si prizadevajo za odločanje s soglasjem. V primeru, da to ni mogoče, se odloča z glasovanjem z večino prisotnih članov.

(3) O sejah organov društva se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na prvi naslednji seji. Sklepi organa društva veljajo takoj.

(4) Organi društva lahko poslujejo v e-obliki in sklicujejo dopisne seje za vsebine, ki terjajo zgolj formalno potrditev.

(5) Organi društva odgovarjajo na prejete zadeve praviloma najkasneje v tridesetih dneh od prejema zadeve.

 

34.člen (sklic zbora članov)

(1) Zbor članov skliče predsednik društva vsaj enkrat letno, najkasneje do 31. marca. O sklicu, ki vsebuje dnevni red, gradiva in predloge sklepov, morajo biti člani društva obveščena vsaj štirinajst (14) dni pred sklicem.

(2) Predsednik društva mora sklicati zbor članov tudi, kadar to zahteva več kot petina članov društva ali nadzorni odbor, če je ta zahtevo sprejel soglasno. Če predsednik društva tega ne stori v roku trideset (30) dni od prejema pisne zahteve, ga skliče predlagatelj sklica.

(3) Zbor članov odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve tričlanskega delovnega predsedstva, v nadaljevanju zbor članov vodi delovni predsednik. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Najprej se glasuje o predlogih predsednika društva.

(4) Če zbor članov ne izvoli predsednika društva ali več kot polovice članov UO društva , nadaljujejo delo dotedanji organi. Dotedanji predsednik društva v roku šest (6) mesecev skliče volilni zbor članov.

 

35.člen  (sklepčnost zbora članov)

(1) Zbor članov veljavno odloča, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

(2) Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 10 minut, na kar zbor članov veljavno sklepa ne glede na število prisotnih.

 

36.člen  (kandidacijski postopki)

(1) Kandidate za organe društva predlagajo člani društva.

(2) Kandidacijski postopki za izvedbo volitev v organe društva začnejo teči najprej tri (3) mesece pred iztekom mandata. Kandidacijski postopek za predsednika, konča najpozneje trideset (30) dni pred iztekom mandata.

(3) Pri kandidaturah v organe društva, društvo sledi načelu enakomerne zastopanosti obeh spolov.

 

37.člen  (volitve)

Volitve organov društva so praviloma javne razen, če zbor članov odloči drugače.

 

38.člen (volitve predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva)

(1) Kandidat za predsednika društva ob vložitvi kandidature predloži:

 • predlog programskih smernic in listo kandidatov za podpredsednika, tajnika in blagajnika društva.

(2) Za predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva lahko kandidira polnoletni član društva.

(3) Volitve predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva se opravijo na podlagi enotne liste. Glasuje se o celotni listi. Izvoljena je lista, ki dobi večino glasov prisotnih članov.

 

39.člen  (volitve članov UO društva)

Izvoljeni so tisti kandidati UO, ki so dobili največje število glasov. V primeru,da izvoljeni član UO odstopi, postane član UO naslednji kandidat, ki je dobil največje število glasov.

 

40.člen  (volitve članov NO društva)

Za predsednika in člane NO so izvoljeni kandidati, ki so prijeli večino glasov prisotnih delegatov.

 

41.člen  (dopolnjevanje letnega vsebinskega dela programa društva)

Dopolnjevanje letnega vsebinskega programa društva lahko poteka sproti z odločitvijo UO društva na prvi naslednji redni seji, če so za ta del programa na voljo finančna sredstva.

 

42.člen  (sklic upravnega odbora)

(1) UO društva skliče predsednik društva najmanj tri krat (3) letno.

(2) Ob sklicu predsednik pošlje gradivo vsaj pet (5) dni pred sejo.

 1. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE DRUŠTVA

 

43.člen (vrste premoženja)

Društvo ima lahko:

 1. neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti društva,
 2. opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva,
 3. naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih premičninah in nepremičninah.

 

44.člen (viri premoženja)

Društvo lahko pridobiva vire premoženja s/z:

 1. članarino posameznikov,
 2. prostovoljnim delom,
 3. dotacijami in donacijami ter sponzorstvom,
 4. prijavami na javne razpise in pozive,
 5. zapuščinami, darili ter volili,
 6. sredstvi odstopljene dohodnine,
 7. pridobitno dejavnost društva iz dejavnosti 10. člena teh pravil.

 

45.člen  (finančno in materialno poslovanje)

(1) Društvo izvaja finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskim standardom in pravili društva.

(2) Finančno in materialno poslovanje društva na podlagi izbora in sklepa UO vodi usposobljena oseba ali računovodski servis.

(3) Društvo mora zagotavljati in spoštovati Pravilnik o računovodstvu in blagajniškem poslovanju društva.

 

46.  člen  (objekti, naprave in oznake)

Društveno premoženje je tudi nakopičeno znanje, veščine in izkušnje, trenerska in strokovna literatura, materialne pravice in ugled, ki so ga s svojim delom člani društva ustvarili v preteklosti.

 1. REŠEVANJE SPOROV

 

47.  člen (arbitraža)

(1) Spori v organih društva se rešujejo sporazumno. Če sporazumna rešitev ni dosežena, obe strani v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve, ki so bile sprejete v nasprotju s tem statutom ali zakonom, določita arbitražo, tako da vsaka imenuje po enega arbitra, skupaj pa izberejo tretjega člana – predsednika arbitraže.

(2) Arbitraža si določi pravila postopka.

(3) Odločitev arbitraže je dokončna.

(4) Izpodbijanje odločitve organov društva pred sodiščem ni dopustna, če pred tem ni bila izkoriščena možnost arbitraže.

 1. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE

 

48.člen  (javnost dela)

(1) Delo društva je javno.

(2) Javnost dela je zagotovljena s tem, da so seje organov javne. Javnosti so lahko izključene le pri obravnavanju vsebin, ki jih je UO društva označil s stopnjo zaupnosti.

(3) Društvo obvešča javnosti v glasilih društva, na spletnih mestih, preko oglasne deske, sredstev javnega obveščanja, tiskovnih konferenc ali na drug primeren način.

 1. PRIZNANJA

 

49.člen  (priznanja)

(1) Društvo podeljuje priznanja posameznikom in drugim organizacijam, ki so močno pripomogle k pomenu ali razvoju dejavnosti.

(2) Vrste priznanj in njihovo podelitev ureja pravilnik o priznanjih.

 

50.člen  (častni predsedniki in člani društva)

(1) Občni zbor društva dodeli naziv častnega predsednika in častnega člana posamezniku članu društva za izjemne zasluge pri razvoju društva.

(2) Naziv častnega predsednika ima lahko hkrati le ena oseba. Društvo ima 1 (enega) častnega predsednika in do 5 (pet) častnih članov.

 1. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA

 

51.člen (prenehanje delovanja)

(1) Društvo preneha obstajati po sklepu občnega zbora, po samem zakonu ali če število članov pade pod tri. O prenehanju delovanja društva in razdelitvi premoženja odloča zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov.

(2) V sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo ali zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev, prenese premoženje društva.

(3) Ob prenehanju delovanja društva brez sklepa občnega zbora pripade njeno premoženje po veljavnem zakonu o društvih.

 1. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

52.člen  (veljavnost pravil društva)

(1) Pravila društva začnejo veljati z dnem potrditve na pristojnem upravnem organu.

(2) Društvo pravila javno objavi v skladu z enim izmed stalnih načinov obveščanja javnosti.

 (3) Z dnem veljavnosti novih pravil društva prenehajo veljati pravila društva, sprejeta 20. februarja 2011.

 

53. člen  (uskladitev s pravili društva)

(1) Vse pravne akte društva je treba uskladiti s temi pravili v roku enega leta od njegovih uveljavitve.

(2) Zbor članov in UO društva imenuje organe iz svoje pristojnosti v roku enega (1) leta od uveljavitve teh pravil. Do imenovanja novih organov opravljajo delo sedanji organi.

Domžale: 24. marca 2014

s strani občine potrjeno in sprejeto dne 12.5.2014                                  žig

Predsednica društva

Mojca GROJZDEK

111 Thoughts to “Dokumenti”

 1. Title

  […]Every when inside a although we select blogs that we read. Listed beneath would be the most up-to-date web sites that we select […]

 2. Title

  […]very few internet sites that transpire to be detailed below, from our point of view are undoubtedly very well really worth checking out[…]

 3. Title

  […]below you will uncover the link to some internet sites that we think you need to visit[…]

 4. Title

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a whole lot of link enjoy from[…]

 5. Title

  […]that would be the finish of this article. Right here you’ll uncover some web-sites that we assume you’ll appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 6. Title

  […]one of our guests not too long ago advised the following website[…]

 7. Title

  […]Every after in a although we select blogs that we read. Listed beneath would be the most recent web pages that we choose […]

 8. Title

  […]below you’ll discover the link to some web-sites that we believe it is best to visit[…]

 9. Title

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 10. Title

  […]one of our visitors not long ago recommended the following website[…]

 11. Title

  […]usually posts some pretty fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 12. Title

  […]below you will discover the link to some websites that we think it is best to visit[…]

 13. Title

  […]very handful of internet sites that happen to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well really worth checking out[…]

 14. Title

  […]we prefer to honor many other world-wide-web internet sites around the net, even when they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 15. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I appreciate but don’t get a great deal of link like from[…]

 16. Title

  […]Every after in a when we decide on blogs that we read. Listed below would be the most recent web sites that we decide on […]

 17. Title

  […]just beneath, are many completely not related websites to ours, nevertheless, they may be surely really worth going over[…]

 18. Title

  […]please stop by the web-sites we follow, which includes this a single, as it represents our picks from the web[…]

 19. Title

  […]that is the end of this report. Right here you’ll discover some web-sites that we think you’ll appreciate, just click the links over[…]

 20. Title

  […]we prefer to honor numerous other web web sites on the net, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Under are some webpages worth checking out[…]

 21. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 22. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 23. Title

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to mainly because we believe they are worth visiting[…]

 24. Title

  […]although web sites we backlink to below are considerably not associated to ours, we feel they are actually worth a go by way of, so possess a look[…]

 25. Title

  […]Here is a good Blog You might Come across Fascinating that we Encourage You[…]

 26. Title

  […]here are some hyperlinks to web-sites that we link to for the reason that we consider they are really worth visiting[…]

 27. Title

  […]just beneath, are a lot of completely not related web pages to ours, however, they may be surely worth going over[…]

 28. Title

  […]we came across a cool web-site that you just might get pleasure from. Take a appear when you want[…]

 29. Title

  […]here are some hyperlinks to web sites that we link to simply because we think they’re really worth visiting[…]

 30. Title

  […]one of our visitors just lately recommended the following website[…]

 31. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a handful of unrelated data, nevertheless really really worth taking a search, whoa did 1 understand about Mid East has got a lot more problerms too […]

 32. Title

  […]check below, are some totally unrelated web sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 33. Title

  […]here are some hyperlinks to web sites that we link to since we assume they’re really worth visiting[…]

 34. Title

  […]here are some links to web pages that we link to mainly because we think they’re really worth visiting[…]

 35. Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I appreciate but really don’t get a whole lot of link appreciate from[…]

 36. Title

  […]Every once in a while we decide on blogs that we read. Listed below are the most current sites that we opt for […]

 37. Title

  […]although sites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they’re truly really worth a go by means of, so possess a look[…]

 38. Title

  […]Here is an excellent Blog You may Come across Intriguing that we Encourage You[…]

 39. Title

  […]Here is a good Weblog You might Come across Intriguing that we Encourage You[…]

 40. Title

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we really feel they may be in fact really worth a go by means of, so possess a look[…]

 41. Title

  […]check beneath, are some totally unrelated web-sites to ours, having said that, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 42. Title

  […]The details mentioned within the post are several of the very best obtainable […]

 43. Title

  […]Here are a few of the web-sites we suggest for our visitors[…]

 44. Title

  […]check below, are some entirely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 45. Title

  […]we came across a cool internet site that you simply could possibly appreciate. Take a appear when you want[…]

 46. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine several unrelated data, nonetheless really really worth taking a look, whoa did one find out about Mid East has got additional problerms too […]

 47. Title

  […]we came across a cool web site which you could enjoy. Take a search when you want[…]

 48. Title

  […]very handful of internet websites that occur to be comprehensive below, from our point of view are undoubtedly well worth checking out[…]

 49. Title

  […]Here is a good Weblog You may Find Fascinating that we Encourage You[…]

 50. Title

  […]we like to honor a lot of other online websites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages really worth checking out[…]

 51. Title

  […]always a significant fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get a whole lot of link really like from[…]

 52. Title

  […]very couple of web sites that transpire to be in depth beneath, from our point of view are undoubtedly nicely worth checking out[…]

 53. Title

  […]one of our visitors not too long ago suggested the following website[…]

 54. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are basically worth a go by means of, so have a look[…]

 55. Title

  […]here are some hyperlinks to web pages that we link to mainly because we assume they are worth visiting[…]

 56. Title

  […]The information and facts talked about in the report are several of the best obtainable […]

 57. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 58. Title

  […]below you’ll obtain the link to some sites that we think you need to visit[…]

 59. Title

  […]usually posts some really intriguing stuff like this. If you’re new to this site[…]

 60. Title

  […]below you’ll obtain the link to some sites that we consider you need to visit[…]

 61. Title

  […]the time to study or visit the material or internet sites we have linked to below the[…]

 62. Title

  […]usually posts some very fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 63. Title

  […]that would be the finish of this write-up. Here you will find some web-sites that we assume you will appreciate, just click the hyperlinks over[…]

 64. Title

  […]Here are some of the websites we suggest for our visitors[…]

 65. Title

  […]just beneath, are several totally not connected sites to ours, on the other hand, they are certainly really worth going over[…]

 66. Title

  […]just beneath, are various entirely not associated internet sites to ours, on the other hand, they are certainly really worth going over[…]

 67. Title

  […]Here is a superb Blog You might Locate Interesting that we Encourage You[…]

 68. Title

  […]check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 69. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nevertheless seriously worth taking a search, whoa did one particular master about Mid East has got a lot more problerms at the same time […]

 70. Title

  […]that may be the finish of this article. Here you will discover some web sites that we think you will appreciate, just click the links over[…]

 71. Title

  […]here are some hyperlinks to sites that we link to due to the fact we think they may be really worth visiting[…]

 72. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, having said that, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 73. Title

  […]Here is a good Weblog You may Come across Interesting that we Encourage You[…]

 74. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless truly worth taking a appear, whoa did one particular find out about Mid East has got far more problerms too […]

 75. Title

  […]always a big fan of linking to bloggers that I love but really don’t get quite a bit of link really like from[…]

 76. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a couple of unrelated data, nonetheless seriously worth taking a appear, whoa did one study about Mid East has got far more problerms at the same time […]

 77. Title

  […]Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated data, nevertheless definitely really worth taking a search, whoa did a single discover about Mid East has got extra problerms as well […]

 78. Google

  Here are some of the web sites we suggest for our visitors.

 79. Title

  […]just beneath, are various absolutely not connected sites to ours, having said that, they may be surely really worth going over[…]

 80. Title

  […]we like to honor quite a few other world-wide-web web pages around the net, even if they aren’t linked to us, by linking to them. Beneath are some webpages worth checking out[…]

 81. Title

  […]The information talked about within the post are a number of the most beneficial offered […]

 82. Title

  […]check beneath, are some absolutely unrelated sites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 83. Title

  […]usually posts some incredibly intriguing stuff like this. If you are new to this site[…]

 84. Title

  […]the time to study or pay a visit to the subject material or websites we have linked to beneath the[…]

 85. Title

  […]here are some links to web sites that we link to because we believe they may be really worth visiting[…]

 86. Title

  […]we came across a cool internet site which you may possibly get pleasure from. Take a look should you want[…]

 87. Title

  […]check below, are some absolutely unrelated websites to ours, nevertheless, they may be most trustworthy sources that we use[…]

 88. Title

  […]here are some hyperlinks to internet sites that we link to for the reason that we think they’re worth visiting[…]

 89. Title

  […]one of our guests not too long ago proposed the following website[…]

 90. Title

  […]although web-sites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they are really really worth a go via, so possess a look[…]

 91. Title

  […]Sites of interest we have a link to[…]

 92. Title

  […]here are some hyperlinks to web sites that we link to due to the fact we think they may be really worth visiting[…]

 93. Title

  […]we came across a cool web page which you might delight in. Take a search in case you want[…]

 94. Title

  […]check below, are some completely unrelated internet websites to ours, even so, they’re most trustworthy sources that we use[…]

 95. Title

  […]that is the finish of this report. Right here you will locate some sites that we consider you’ll enjoy, just click the hyperlinks over[…]

 96. Title

  […]usually posts some incredibly fascinating stuff like this. If you’re new to this site[…]

 97. https://twitter.com/adultsexparadis

  […]we came across a cool web-site that you simply could possibly take pleasure in. Take a search in case you want[…]

 98. https://facebook.com/pg/sexycamslife/about/

  […]always a huge fan of linking to bloggers that I adore but really don’t get lots of link adore from[…]

 99. sarkari result

  […]here are some links to web-sites that we link to for the reason that we consider they’re worth visiting[…]

 100. Online betting singapore

  […]just beneath, are numerous totally not related web-sites to ours, nonetheless, they’re certainly really worth going over[…]

 101. Title

  […]Here is a good Blog You might Discover Intriguing that we Encourage You[…]

 102. http://2sex.club

  […]we like to honor quite a few other internet internet sites on the internet, even though they aren’t linked to us, by linking to them. Below are some webpages worth checking out[…]

 103. bollywood gossip

  […]just beneath, are numerous absolutely not connected web-sites to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over[…]

 104. http://sexycamslife.com

  […]Here are a number of the internet sites we recommend for our visitors[…]

 105. http://sexycamslife.com/become-a-cam-model/

  […]Here is an excellent Weblog You might Come across Exciting that we Encourage You[…]

 106. http://sexlive.ltd

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are really worth a go via, so possess a look[…]

 107. http://sexycamslife.com/feed-items

  […]very couple of internet websites that occur to be comprehensive beneath, from our point of view are undoubtedly effectively really worth checking out[…]

 108. https://m.facebook.com/sexycamslife/posts/168863397149453

  […]very few sites that take place to be in depth below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 109. Title

  […]Here is a good Blog You may Uncover Interesting that we Encourage You[…]

 110. Metal straw & Spoon

  […]always a massive fan of linking to bloggers that I enjoy but really don’t get quite a bit of link enjoy from[…]

Comments are closed.